Činnosti vyplývajúce ako povinnosť pre zamestnávateľov a dodávateľov Zabezpečenie a vykonávanie revízií (odborných prehliadok a skúšok) vyhradených technických zariadení bez obmedzenia (technológie, budovy, distribúcie energií):

* elektrické zariadenia
* ochrany pri zásahu bleskom
* tlakové zariadenia
* plynové zariadenia
* zdvíhacie zariadenia
* komíny


- Posúdenie bezpečnosti zariadení strojov a technologických liniek oprávnenou právnickou osobou

- Vykonávanie protipožiarnych kontrol elektrických zariadení v zmysle legislatívy

- Vykonanie auditov prevádzok so zameraním na bezpečnosť pracovníkov, bezpečnosť všetkých druhov technických zariadení a požiarnu bezpečnosť